Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Definities

In deze Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, aangegeven met een hoofdletter en al dan niet in enkel- of meervoud, verstaan:

1.1.         Aansluitcontract: de overeenkomst tussen TruQu en de klant met specifieke afspraken ten aanzien van de toegang tot en de gebruikmaking van het Platform en het afnemen van Diensten;

1.2.         Account: het account dat door Klant wordt aangemaakt op de Website waarmee Klant toegang wordt verschaft tot het Platform en waarmee Klant in staat wordt gesteld gebruik te maken van de Diensten;

1.3.         Diensten:alle diensten die door TruQu aan Klant worden geleverd zoals omschreven op de Website, het Platform, in het Aansluitcontract en in deze Voorwaarden;

1.4.         Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten op intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot; auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, alsmede rechten op knowhow;

1.5.         Klant: de (rechts)persoon met wie TruQu een aansluitcontract aangaat;

1.6.         Platform: het platform dat door TruQu wordt aangeboden en waarop Diensten aan Klant worden geleverd;

1.7.         TruQu: de besloten vennootschap TruQu B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1432 CE) Aalsmeer aan het Schinkeldijkje 2A;

1.8.         Voorwaarden:deze algemene voorwaarden van TruQu;

1.9.        Website: de website van TruQu waarop een Account kan worden aangemaakt en Diensten kunnen worden afgenomen, bereikbaar via onder andere de domeinnaam TruQu.

 

Artikel 2  Overeenkomst en Toepasselijkheid

2.1        De overeenkomst tussen de Klant en TruQu komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding van het Aansluitcontract.

2.2       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, op elk gebruik van het Platform, op elk aanbod en elke offerte van TruQu betreffende de Diensten en op het Aansluitcontract, en maken van het Aansluitcontract onlosmakelijk onderdeel uit.

2.3       De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die TruQu geheel of ten dele van derden heeft betrokken of ter uitvoering waarvan zij (gedeeltelijk) een derde inhuurt.

2.4       TruQu wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand. Voor zover desondanks andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Voorwaarden, zullen de bepalingen in deze Voorwaarden voorrang hebben.

2.5       TruQu is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.6       De meest actuele Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Klant op significante wijze beïnvloedt, zal TruQu de Klant hiervan uitdrukkelijk op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op het Platform.

 

Artikel 3  De diensten

3.1      De Diensten bestaan eruit dat Klant de inloggegevens aangeleverd krijgt van TruQu, en daarmee gebruikers kan aanmaken (die zelf een wachtwoord aanmaken) en deze gebruikers in stellen feedback te vragen en te ontvangen.

3.2      Via het Account kan Klant gebruik maken van het Platform. Het Platform biedt geavanceerde functionaliteiten die de Klant in staat stelt om medewerkers continue feedback te laten vragen en te laten ontvangen.

3.3      De Diensten staan voorts omschreven op de Website. Het Platform en de Diensten worden “as is” aangeboden.

3.4      TruQu zal het Platform en de Diensten naar haar beste vermogen aanbieden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, verstrekken TruQu en/of haar licentiegevers geen enkele garantie op basis waarvan zij aansprakelijk gesteld kunnen worden, waaronder maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Diensten.

 

Artikel 4 Wachtwoordbeleid Account

4.1      Klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van het wachtwoord. Klant is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Account van het Platform wordt gemaakt. Klant staat er voor in dat degene die zich aanmeldt met zijn Account daartoe bevoegd is. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat een wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, dient Klant TruQu daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord

4.2      Het wachtwoord dient voor veiligheidsmaatregelen minimaal 1 keer per jaar gewijzigd te worden. Dit wordt automatisch gevraagd aan de gebruikers.

4.3      TruQu behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en wachtwoorden te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren of de beveiliging van de Dienst.

 

Artikel 5 Gebruik van het Platform

5.1      Klant aanvaardt als enige verantwoordelijk te zijn voor de aanschaf en de juiste werking van de infrastructuur die nodig is om het Platform te gebruiken.

5.2      Klant aanvaardt en erkent te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor het gebruik van het Platform door middel van het Account en vrijwaart TruQu voor alle schade en kosten ter zake.

5.3      Het is Klant niet toegestaan het Platform te gebruiken i) op een wijze die schade toebrengt, of kan toebrengen, aan de belangen en/of de reputatie van TruQu of één van haar licentiegevers, ii) om de inhoud van het Platform te “crawlen”, “spideren” of “scrapen”,iii) op een manier die ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk, spam, bulk e-mail, zwendel en/of phishing inhoudt, iv) op een manier die Intellectuele Eigendomsrechten, privacy rechten of andere rechten schendt, v) op een manier die deze Voorwaarden en/of het Aansluitcontract en/of van toepassing zijnde wetten en/of regelgeving schendt.

5.4      Indien Klant zich bewust wordt van een gebruik van het Platform dat in strijd is met dit artikel of, indien eventuele problemen, fouten of storingen in het Platform worden vastgesteld, zal Klant TruQu daarvan onverwijld in kennis stellen.

5.5      Klant staat er jegens TruQu voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden. Zo garandeert Klant dat hij geen misbruik zal maken van de Dienst.

5.6      Klant garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Dienst i) geen robots, spiders, scrapers of andere applicaties zal gebruiken, ii) geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren, en/of iii) geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren en/of delen van de Dienst kopiëren.

5.7      Klant vrijwaart TruQu voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

 

Artikel 6 Ondersteuning en Onderhoud

6.1      Klant aanvaardt dat i) te allen tijde functionele, procedurele of technische veranderingen of verbeteringen kunnen worden aangebracht in het Platform en ii) het Platform wegens korte updates e.d. (tijdelijk) buiten dienst kan worden gesteld, of het gebruik daarvan kan worden beperkt, zonder dat dit enige aansprakelijkheid van TruQu oplevert. TruQu neemt daarbij de belangen van Klant in acht en Klant kan contact opnemen met TruQu bij vragen.

6.2      Klant zal TruQu onmiddellijk op de hoogte stellen van alle problemen die het Platform betreffen en die ondersteuning van TruQu vereisen of die TruQu beperken in de mogelijkheid het Platform te leveren

6.3      TruQu zal Klant tijdig op de hoogte stellen van geplande werkzaamheden.

6.4      TruQu garandeert niet dat het Platform of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. TruQu is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

 

Artikel 7 Prijzen en Betaling

7.1      Klant betaalt voor de Diensten de prijzen zoals vermeld op het Platform en/of zoals gespecificeerd in het Aansluitcontract. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), vergoedingen, rechten en andere heffingen van overheidswege die zijn of later worden, opgelegd, tenzij anders overeengekomen.

7.2      TruQu is gerechtigd de prijzen die zij rekent voor de Diensten aan te passen. Een eventuele aanpassing wordt van te voren kenbaar gemaakt. Klant wordt bij een verhoging  tijdens de duur van het Aansluitcontract niet verplicht Diensten af te nemen tegen hogere prijzen.

7.3      Openstaande bedragen zullen door Klant worden voldaan in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die in het Aansluitcontract zijn overeengekomen of die zijn vermeld op de factuur. TruQu is gerechtigd bedragen op voorhand en andere bedragen achteraf in rekening brengen. Als geen specifieke regeling is getroffen, dient Klant facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

7.4      Betalingstermijnen zijn fataal.

7.5      Het is Klant niet toegestaan betalingen op te schorten of te verrekenen.

7.6      TruQu is gerechtigd om een aan de Klant verschuldigd bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met een door haar opeisbare vordering op diezelfde Klant. Indien de Klant in verzuim is, zijn eventuele volgende declaraties of vorderingen zonder ingebrekestelling ineens en integraal opeisbaar.

7.7      Alle vorderingen van TruQu op Klant zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd, Klant onder curatele wordt gesteld of wanneer Klant overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of indien er sprake is van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen of op welke andere wijze dan ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

7.8      Indien Klant het verschuldigde bedrag na ontvangst van een sommatie of ingebrekestelling nog steeds niet heeft betaald, kan TruQu de vordering uit handen geven ter incasso. In dat geval is Klant verplicht de buitengerechtelijke kosten te betalen in aanvulling op het totaal verschuldigde bedrag en de wettelijke rente voor handelstransacties, met inbegrip van alle kosten gemaakt door externe deskundigen en de kosten voor juridische bijstand.

7.9      Onverminderd het bovenstaande geldt in het geval Klant niet aan diens betalingsverplichtingen voldoet dat TruQu gerechtigd is het Aansluitcontract te ontbinden en/of de toegang tot het Platform en/of de resultaten van de Diensten op te schorten of te beëindigen. Ingeval van opschorting zullen de gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen bewaard worden.

 

Artikel 8 Verwerkingsafspraken (Privacy)\

8.1      Door het Platform te gebruiken zal Klant persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door TruQu namens en in opdracht van Klant. Klant bepaalt uitdrukkelijk het doel en de middelen van de verwerking en kwalificeert zich als ‘verweringsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de privacywetgeving en TruQu zich als ‘verwerker’ aangezien TruQu de verwerking in opdracht van Klant doet zonder daarbij  onder rechtstreeks gezag te staan van Klant.

8.2      Verwerking door TruQu (het opslaan van de persoonsgegevens) zal uitsluitend plaats vinden ter uitvoering van het Aansluitcontract. TruQu zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan bepaald door Klant. Het zal alleen om de volgende persoonsgegevens van werknemers en externe feedbackgevers gaan: volledige naam, e-mailadressen en gegeven en ontvangen feedback.

8.3      TruQu garandeert daarbij dat zij voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

8.4      Klant garandeert dat zij gerechtigd is om TruQu aan te wijzen als verwerker van de persoonsgegevens en zichzelf ook houdt aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

8.5      TruQu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Klant niet naleven van verplichtingen uit geldende wet- en regelgeving en het onzorgvuldig omgaan met de toegang tot het Platform door de Klant en haar medewerkers.

8.6      Klant vrijwaart TruQu tegen aanspraken van derden die betrekking hebben tot (of voortvloeiend uit) de verwerking van persoonsgegevens door TruQu en/of die worden veroorzaakt door een schending van de garantie door Klant zoals vermeld in dit artikel.

8.7      TruQu zal in alle redelijkheid meewerken aan verzoeken die de klant krijgt van betrokkenen. Dit is in beginsel gratis, tenzij dit stelselmatig plaatsvindt of dit substantiële kosten vergt. Verzoeken die direct aan TruQu worden gericht zal zij doorsturen naar Klant.

8.8      Wanneer klant een DPIA uitvoert en medewerking van TruQu vraagt, zal TruQu dit verlenen voor zo ver het redelijk is en dit geen onredelijke kosten met zich brengt.

8.9      TruQu houdt de aan haar verstrekte persoonsgegevens geheim, en gaat daarmee om zoals beschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden. Medewerkers van TruQu en mogelijke subverwerkers worden door TruQu ook tot geheimhouding verplicht.

8.10    TruQu heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8.11    Klant heeft jaarlijks, na voorafgaande aankondiging van twee weken, het recht om een audit bij TruQu te laten uitvoeren. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij TruQu aanwezige auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door verantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij TruQu aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van de verplichtingen van TruQu rondom de verwerking van persoonsgegevens. Klant is gehouden redelijke kosten die de audit van TruQu vergt te voldoen.

8.12    Klant geeft TruQu toestemming om derden (subverwerkers) in te schakelen indien noodzakelijk voor de uitvoering van het Aansluitcontract en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen.

8.13    Klant geeft TruQu daarbij toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens via derden buiten de Europese Unie, mits noodzakelijk en aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.

8.14    TruQu zal in geval van ontdekking van een datalek de Klant hierover zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 48 uur vanaf het moment van ontdekking informeren en de informatie verstrekken die Klant nodig heeft om een melding te kunnen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijk bij betrokkenen.

8.15   Indien TruQu passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en zich ondanks deze maatregelen een inbreuk op de beveiliging als bedoeld in artikel 8.10 voordoet, is TruQu niet aansprakelijk voor de schade die hier uit voortvloeit . Dit geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van TruQu of haar management.

8.16    Bij beëindiging van Aansluitcontract stopt de verwerking door TruQu en worden de persoonsgegevens welke via TruQu worden verwerkt, binnen 2 weken na de einddatum, definitief verwijderd. Indien betrokkenen aan de Klant teruggave van de persoonsgegevens verzoeken, kan TruQu ondersteuning bieden. Daarvoor dient een maand voor einddatum een verzoek te worden gemaild naar info@truqu.com.

 

Artikel 9 Termijn, besperkingen en beëindiging 

9.1      Tenzij anders overeengekomen, zal na de eerste termijn als vermeld in het Aansluitcontract, de overeenkomst automatisch worden verlengd met daaropvolgende termijnen van één (1) jaar, tenzij één van de Partijen de overeenkomst opzegt tegen het einde van de lopende termijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Tenzij anders overeengekomen, kan de Klant de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

9.2      In aanvulling op de andere (rechts)middelen die TruQu ten dienste staan, is TruQu te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van Klant in verband met de Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Diensten te beëindigen en te weigeren om de Dienst aan Klant te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien Klant handelt in strijd met deze Voorwaarden. TruQu zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Klant.

9.3      Beide Partijen hebben het recht het Aansluitcontract te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van één of meer materiële verplichtingen uit hoofde van het Aansluitcontract. In alle gevallen dient een deugdelijke, zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling te worden verstrekt, waarin de tekortschietende partij een redelijke termijn heeft gekregen om de tekortkoming te herstellen.

9.4      Beide Partijen kunnen het Aansluitcontract geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk ontbinden, indien aan de andere Partij surseance van betaling is verleend, indien faillissement wordt aangevraagd of verleend, indien een verzoek tot liquidatie wordt ingediend met betrekking tot de andere Partij of, indien de andere Partij wordt geliquideerd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

9.5      TruQu is gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, het Aansluitcontract al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt of bij schending van artikel 5, 8 en/of 10 door de Klant.

9.6      Indien TruQu op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 9 reeds prestaties ter uitvoering van het Aansluitcontract heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die namens TruQu vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van het Aansluitcontract reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.7      Indien het Aansluitcontract wordt beëindigd, om welke reden dan ook, i) behoudt TruQu zich het recht voor om (verdere) toegang tot het Platform te beëindigen, ii) zullen rechten en vergunningen die aan de Klant zijn verleend automatisch eindigen en iii) zullen alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.8      Alle rechten of verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om ook na de beëindiging van het Aansluitcontract van kracht te blijven, blijven van kracht na beëindiging van het Aansluitcontract.

 

Artikel 10 Intellectueel Eigendom 

10.1      Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en/of de (resultaten van de) Diensten en alle materialen en informatie die door TruQu aan de Klant worden geleverd, berusten uitsluitend bij TruQu of haar licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die expliciet worden verleend in deze Voorwaarden. Niets in het Aansluitcontract zal worden uitgelegd als een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van TruQu aan de Klant.

10.2      Onder de voorwaarden neergelegd in het Aansluitcontract verstrekt TruQu hierbij aan Klant een niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet sub-licentieerbare, herroepelijke en beperkte licentie om het Platform te gebruiken voor de duur van het Aansluitcontract.

10.3      Het is Klant niet toegestaan (toegang tot) het Platform te (weder)verkopen, publiceren, verhuren, vervreemden of om deze beschikbaar te maken aan derden op een andere wijze of voor een ander doel dan bepaald in het Aansluitcontract.

10.4      Het is Klant niet toegestaan het Platform te bewerken, reproduceren, reverse engineeren of te decompileren.

10.5      TruQu vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van derden gebaseerd op de stelling dat het Platform inbreuk maakt op het auteursrecht van de betreffende derde, onder voorwaarde dat de Klant TruQu onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en het verloop van de zaak waaronder eventuele schikkingen, geheel overlaat aan TruQu. Voor dit doel verleent Klant TruQu hierbij een volmacht en zegt Klant toe alle informatie en medewerking te verstrekken die nodig is om zich te verweren, indien nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen.

10.6      De vrijwaringsplicht van TruQu is niet van toepassing indien de verweten inbreuk verband houdt met i) ter beschikking gestelde materialen door TruQu aan de Klant voor het doel van gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie, of ii) veranderingen die door Klant, of door een derde partij namens Klant zijn gemaakt aan het Platform en/of de (resultaten van de) Diensten of andere materialen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TruQu.

10.7      Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat het door TruQu zelf ontwikkelde deel van het Platform inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend auteursrecht of indien naar het oordeel van TruQu een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal TruQu, indien mogelijk, zich ervoor inspannen dat Klant het Platform of functioneel gelijkwaardige programmatuur kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande verplichtingen aan de zijde van TruQu wordt uitgesloten.

10.8      De Intellectuele Eigendomsrechten op de content van Klant blijft berusten bij Klant. Klant verleent hierbij aan TruQu een licentie om de content van Klant te gebruiken voor zover noodzakelijk ten behoeve van de verlening van de Diensten.

10.9      Niets in het Aansluitcontract beperkt het recht van TruQu om gedurende de uitvoering van het Aansluitcontract opgedane vaardigheden, kennis en know how, te gebruiken en openbaar te maken.

 

Artikel 11 Vertrouwelijke informatie

11.1      Informatie die door de ene Partij aan de andere Partij wordt verstrekt of geopenbaard en waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs moet begrijpen dat het vertrouwelijke informatie betreft, zal de ontvangende Partij strikt vertrouwelijk behandelen.

11.2      De geheimhoudingsverplichtingen neergelegd in dit artikel gelden niet indien de ontvangende Partij kan aantonen dat de informatie niet vertrouwelijk is, omdat deze: i) reeds bekend is bij de ontvangende Partij op het moment dat deze werd verstrekt door de verstrekkende Partij, of ii) publiekelijk bekend is op het moment dat deze werd verstrekt door de verstrekkende Partij. Daarnaast gelden de geheimhoudingsverplichtingen niet voor informatie die: i) bekend wordt door toedoen van de verstrekkende Partij, ii) rechtmatig wordt ontvangen door de ontvangende Partij van een derde partij, zonder dat dit in strijd is met deze geheimhoudingsverplichtingen, iii) is ontwikkeld door de ontvangende Partij volledig onafhankelijk van de verstrekking door de verstrekkende Partij, of iv) met toestemming van de verstrekkende Partij publiek bekend is geworden.

11.3      Partijen zullen ten aanzien van vertrouwelijke informatie tenminste dezelfde zorgplicht en waarborgen in acht nemen die gelden ten aanzien van hun eigen vertrouwelijke informatie. TruQu is gerechtigd vertrouwelijke informatie bekend te maken aan derden voor zover deze daarvan strikt noodzakelijk op de hoogte moeten zijn in verband met het uitvoeren van het Aansluitcontract, zoals technische onderaannemers. TruQu staan er voor in dat deze derden dezelfde geheimhouding van de vertrouwelijke informatie als omschreven in dit artikel, op zich zullen nemen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1      Tenzij in het Aansluitcontract anders is bepaald en in situaties anders dan bedoelt in artikel 8 van deze Voorwaarden, beschrijft deze bepaling de volledige aansprakelijkheid van TruQu jegens Klant met betrekking tot schending van het Aansluitcontract en/of enige andere aansprakelijkheid in verband met de Diensten.

12.2      De aansprakelijkheid van TruQu wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Aansluitcontract of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Klant in de voorafgaande twaalf (12) maanden daadwerkelijk aan TruQu heeft betaald .

12.3      De aansprakelijkheid voor schade anders dan bedoeld in artikel 12.2, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, indirecte schade, gevolgschade, zuiver economische verlies, verlies van omzet, gederfde winst, verlies van niet-gerealiseerde of verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies veroorzaakt door onderbreking van de bedrijfsvoering, is uitdrukkelijk uitgesloten. De uitsluitingen en beperkingen genoemd in de artikelen 12.1 tot 12.3 zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van TruQu.

12.4      Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Aansluitcontract slechts indien TruQu onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 13 Overmacht 

13.1      Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van het Aansluitcontract, als gevolg van gebeurtenissen die buiten redelijke controle van de partij liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, terrorisme, aardbeving, de overheidshandelen, arbeidsconflicten, hulpprogramma mislukkingen, tekorten in de voorraden, rellen, oorlog, brand, epidemieën, of vertragingen van leveranciers.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht 

14.1      Tenzij in het Aansluitcontract anders is bepaald, worden deze Voorwaarden en het Aansluitcontract beheerst door Nederlands recht.

14.2      Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden en/of het Aansluitcontract en/of de schending daarvan die niet in der minne door partijen zijn beslecht, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TruQu.

 

Artikel 15 Slotbepalingen 

15.1      Klant is niet bevoegd om het Aansluitcontract en/of haar rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, met inbegrip van de verleende licentie aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door TruQu.

15.2      TruQu heeft het recht om (een deel van) het Aansluitcontract dan wel enige daaruit voortvloeiende rechten over te dragen aan een aan TruQu gelieerde entiteit.

15.3      Indien en voor zover enige bepaling uit deze Voorwaarden of het Aansluitcontract nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zullen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen.

15.4      Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen.